Onder Overgewichtcentrum wordt tevens verstaan partijen die namens het Overgewichtcentrum aan deze website werken. Overgewichtcentrum doet haar best om bezoekers van de site zo goed mogelijk te informeren, maar beoogt niet compleet of uitputtend te zijn.

De informatie die wordt aangeboden is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker maar bedoeld voor algemeen gebruik en kan dus niet worden gehanteerd als een vervanging voor persoonlijk advies.
Overgewichtcentrum betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, onderhouden en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van bepaalde informatie.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Overgewichtcentrum informatie van onze website Overgewichtcentrum.nl op welke wijze dan ook te verspreiden. Overgewichtcentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.
Het intellectuele eigendom van gebruikte applicaties ligt bij Overgewichtcentrum, tenzij specifiek anders vermeld.
Overgewichtcentrum kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of juist de onmogelijkheid van het gebruik van onze website Overgewichtcentrum.nl. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.

Overgewichtcentrum kan verder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot website(s) van Overgewichtcentrum kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur, indien dit voor Overgewichtcentrum niet kenbaar kan zijn geweest.
Overgewichtcentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de website(s).

Overgewichtcentrum is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of schade in verband met en/of voortvloeiend uit het raadplegen van haar internetsite en de op basis daarvan ondernomen activiteiten.
Deze site bevat bepaalde links naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere sites links gelegd naar deze site. Overgewichtcentrum is niet verantwoordelijk voor de informatie die op bedoelde externe sites wordt gepresenteerd.

Voor bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid geldt dat deze niet van toepassing zijn, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
Het is Overgewichtcentrum te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder onder meer deze disclaimer te wijzigen. Overgewichtcentrum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Overgewichtcentrum is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.

E-mail:
Berichten kunnen informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of een bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Overgewichtcentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welk aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start met typen en druk op enter om te zoeken